PALLET CÁC LOẠI

thông tin liên hệ
Mr. Công
GĐ Điều Hành - 0906.101.699

THÙNG CARTON

Carton Sóng 3-5-7 lớp
Carton Sóng 3-5-7 lớp
Hộp, Khay, Thùng Carton
Hộp, Khay, Thùng Carton
Hộp, Khay, Thùng Carton
Hộp, Khay, Thùng Carton
Hộp, Khay, Thùng Carton
Hộp, Khay, Thùng Carton

PALLER GỖ

Pallet Gỗ
Pallet Gỗ
Pallet Gỗ
Pallet Gỗ
Pallet Gỗ
Pallet Gỗ
Pallet Gỗ
Pallet Gỗ

PALLER GIẤY

Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy
Pallet Giấy

HỘP DUPLEX

Hộp Duplex in
Hộp Duplex in
Hộp Duplex Qùa Tặng
Hộp Duplex Qùa Tặng
Hộp Duplex
Hộp Duplex
Hộp giấy Duplex
Hộp giấy Duplex

THANH NẸP GIẤY, NẸP GÓC

Nẹp góc carton
Nẹp góc carton
Nẹp góc L
Nẹp góc L
Nẹp góc V
Nẹp góc V
Nẹp góc giấy
Nẹp góc giấy
Nẹp góc V
Nẹp góc V
Thanh góc V
Thanh góc V
Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc
Thanh nẹp góc

CẦU VÁCH

Cầu vách hộp giấy
Cầu vách hộp giấy
Cầu vách hộp giấy
Cầu vách hộp giấy
Cầu vách hộp giấy
Cầu vách hộp giấy